Revelation Records

REVST963

Warzone "Logo" - Sticker

8" x 2.25", black and white, Warzone "Logo" vinyl sticker.